Bij copd kan er sprake zijn van chronische bronchitis en/of longemfyseem. The Global Initiative for Chronic Obstructive lung Disease (gold een wereldwijde organisatie die zich bezig houdt met het verbeteren van de preventie en behandeling van copd definieert copd als volgt: copd wordt gekenmerkt door een obstructie van de luchtstroom in de longen, die niet volledig. In andere woorden, copd is een ziekte van de longen die bestaat uit een combinatie van ontstekingen in de longen en beschadigingen aan de longblaasjes. Hierdoor kan zuurstof minder goed worden opgenomen. Het gevolg van deze ontstekingen en beschadigingen is dat lucht minder goed door de longen kan stromen, waardoor de ademhaling bemoeilijkt wordt. Symptomen van copd zijn chronische hoest, kortademigheid (dyspnoe slijmproductie bij het hoesten, piepende ademhaling en een beklemmend gevoel op de borst. Hierdoor, maar ook doordat het lichaam moet vechten tegen de ontstekingen in de longen, kan het zijn dat er ook sprake is van vermoeidheid of verminderde spierkracht.

voor Chronic Obstructive pulmonary disease.

Daarnaast ontwikkelen relatief veel copd-patiënten angstklachten in vergelijking met gezonde mensen. Op deze pagina bieden we informatie over copd, angstklachten, en cream hoe deze factoren elkaar kunnen beïnvloeden. Verder wordt er met name ingegaan op het gebruik van medicatie voor de behandeling van zowel copd als angst, en hoe deze medicatie zowel copd als angstklachten kan beïnvloeden. Raadpleeg bij vragen of gezondheidsklachten een arts. De informatie op deze pagina is bedoeld als naslagwerk voor psychologen, artsen en andere belangstellenden. . Patiënten verwijzen wij door naar de site van het. Inhoudsopgave, copd, wat is copd? Epidemiologie, prognose en verloop, etiologie. Behandeling, copd-medicatie, niet-farmacologische therapie, copd en Angstklachten, wat is angst? Het verband tussen copd en angst.

Dyspnoe - 10 definities - encyclo


View, edit, page history last edited by, paula. Mommersteeg 4 years, 11 months ago, terug naar de startpagina Psychofarmacologie. Welkom, welkom op deze wiki-pagina over copd (Chronic Obstructive pulmonary disease) en angstklachten. Copd staat in de volksmond ook wel bekend als 'slappe longen 'uitgezakte longen of rokerslongen. Hoewel 9 op de 10 copd-patiënten gerookt heeft, is dat niet de enige oorzaak voor het ontstaan van deze ziekte, zoals u verderop kunt lezen. Copd is een estee verzamelnaam voor de ziekten longemfyseem en chronische bronchitis. Copd heeft een progressief verloop en leidt ertoe dat de patiënt steeds moeilijker ademt en steeds minder inspanning verdraagt.

Synoniemen van betekenis ; ander woord voor betekenis


Adviseer een verdeling van de activiteiten over de dag. Adviseer om tijdsdruk te vermijden. Adviseer patinten om prioriteiten te stellen, om activiteiten die voor hem of haar belangrijk zijn op te nemen, en andere te delegeren of zich erbij te laten helpen. Bekijk samen met patint of de gestelde doelen realistisch zijn. Adviseer een vast dagritme, door s ochtends tijdig op te staan en s avonds op een vast uur te gaan slapen. Zo wordt de natuurlijke biologische klok gerespecteerd. Stimuleer patint waar mogelijk om dagelijks lichamelijke, sociale, cognitieve en ontspannende activiteiten af te wisselen en adviseer over de moeilijkheden die ze hierbij eventueel ondervinden. Training, sommige patinten, met een voldoende lange prognose, komen nog in aanmerking voor n of andere vorm van training. Bied patinten met een ernstige vermoeidheid, maar met een redelijke conditie, een trainingsprogramma begeleid door een kinesist aan.

dyspnoe betekenis

Er zijn diverse factoren gerelateerd aan het voorkomen en aan de ernst van de vermoeidheid bij makeup kankerpatinten. Meestal komen verschillende factoren tegelijkertijd voor. Van de volgende factoren is bekend dat zij verband houden met het optreden en de ernst van de vermoeidheid: Het beleid wordt bepaald door de ernst van de klachten die de patint heeft. Een oorzakelijke behandeling zal overwogen worden indien dit haarverf zinvol is binnen de context van de ziekte en de prognose van de patint of indien dit de beste symptoomcontrole met zich meebrengt. Alle geneesmiddelen worden met hun generische naam vernoemd. Merknamen, verpakkingsgegevens en achtergrondinformatie over geneesmiddelen vind.

Balans tussen fysieke activiteit en rust en het stellen van prioriteiten. Bij patinten in de palliatieve fase is het vinden van een balans tussen inspanning en rust een belangrijk uitgangspunt. Stimuleer patinten om te focussen op wat wel nog kan, eerder dan op wat niet meer mogelijk. Dit is wellicht n van de belangrijkste therapeutische interventies. Pas het advies aan, aan de lichamelijke conditie van de patint stimuleer patinten om een dagoverzicht bij te houden om zo inzicht te verkrijgen in het patroon van de vermoeidheid, in de relatie met ondernomen activiteiten, en in de momenten waarop het meeste energie aanwezig. Zo kunnen activiteiten beter worden gepland en kan de patint leren hoe hij doelmatig met de beschikbare energie kan omgaan.

Dyspnoe - 10 definities - encyclo

Er wordt verondersteld dat de vermoeidheid primair gerelateerd is aan de onderliggende ziekte en/of de behandelingen (primaire vermoeidheid). Daarnaast dragen bijkomende lichamelijke en psychosociale factoren bij aan de intensiteit van de vermoeidheid (secundaire vermoeidheid). Vanuit de hypothese dat vermoeidheid een paraneoplastisch verschijnsel is, net zoals. Gewichtsverlies en anemie, wordt een rol voor cytokines naar voor geschoven. Cytokines kunnen door de tumor geproduceerd worden, vrijkomen uit omliggende weefsels als gevolg van interactie met de tumor, of vrijkomen uit monocyten en macrofagen tijdens de behandeling met chemo- of radiotherapie. Naast aanwijzingen voor het bestaan van een chronische ontstekingsreactie, zijn er eveneens veranderingen in het serotonine-metabolisme en een ontregeling van de gevonden. Deze veranderingen zouden door cytokines veroorzaakt kunnen zijn.

dyspnoe betekenis

Dyspnoe - docCheck Flexikon

Vermoeidheid komt voor bij 40 tot 100 van patinten met gemetastaseerde ziekte, afhankelijk van de wijze cream waarop vermoeidheid gedefinieerd en gemeten wordt. Gemiddeld heeft 74 van de patinten last van vermoeidheid. In de laatste twee weken voor het overlijden is dit. Vrouwen lijken meer vermoeidheid aan te geven dan mannen en jonge patinten uiten meer vermoeidheid dan oudere patinten. Het voorkomen van vermoeidheid bij ouderen wordt echter onderschat, omdat ze zelf vaak denken dat de vermoeidheid gerelateerd is aan hun leeftijd. Bij patinten met andere levensbedreigende ziektes (aids, hartfalen, copd en nierfalen) komt vermoeidheid in vergelijkbare mate voor (54 tot 87 van de patinten). De pathofysiologie van kankergerelateerde vermoeidheid is grotendeels onbekend.

Het is bovendien het symptoom met de grootste invloed op de kwaliteit van leven en hyperbare het dagelijks functioneren van patinten en hun naasten. De invloed van vermoeidheid op het dagelijks functioneren is groter dan die van pijn. De behandeling van vermoeidheid is moeilijk, omdat er nog weinig bekend is van de pathofysiologie en er vaak meerdere factoren tegelijk een rol spelen. Vermoeidheid komt voor in alle stadia van kanker: voor de diagnose is gesteld, rond en na de primaire behandeling, bij patinten met locoregionaal uitgebreide of gemetastaseerde ziekte bij wie de behandeling palliatief van opzet is en zelfs na volledige genezing. Deze richtlijn is gericht op de vermoeidheid van kankerpatinten, voor wie genezing niet meer mogelijk. Een deel van de patinten wordt nog behandeld met op palliatie gerichte systemische therapie. Hoewel deze richtlijn primair gericht is op kankerpatinten, is veel ervan waarschijnlijk ook van toepassing op patinten met vermoeidheid ten gevolge van andere levensbedreigende ziektes. Het is bekend dat vermoeidheid bij deze patinten even vaak voorkomt als bij kankerpatinten. Wetenschappelijk onderzoek naar gerelateerde factoren en mogelijke interventies is echter nog nauwelijks verricht bij deze niet-oncologische aandoeningen.

Veelgebruikte medische termen en hun betekenis, mens en gezondheid

Deze richtlijn is gebaseerd op de nederlandse richtlijn van 2010, geschreven door: beoogt de ruime verspreiding van kennis rond palliatieve zorg. Eenieder die dit voor eigen publicaties wenst, mag dan ook vrijuit gebruik maken van en citeren uit de inhoud van deze code website, mits expliciete bronvermelding waarvoor wij volgende schrijfwijze suggereren: 'demey w, huysmans. Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase - een richtlijn. Toegankelijk via ' vermoeidheid bij kanker is een aanhoudend, subjectief gevoel van uitputting dat in verband staat met kanker of met de behandeling ervan, en dat interfereert met het dagelijks functioneren. Vermoeidheid bij kanker verschilt van normale vermoeidheid door de intensiteit, duur en beleving. Vermoeidheid bij kanker is intenser dan de vermoeidheid die men na inspanning ervaart, reageert niet of nauwelijks op rust of slapen, en is zo overweldigend dat patint er niet kan aan ontsnappen. Vermoeidheid is n van de meest voorkomende symptomen bij kankerpatinten.

Dyspnoe betekenis
Rated 4/5 based on 738 reviews